-->

برداشت از کیف پول

موجودی حساب شما (تومان) :
Invalid Input

مبلغ درخواستی ( تومان ) :(*)
لطفا مبلغ درخواستی خود را بدرستی وارد کنید

شماره کارت :(*)
لطفا شماره کارت خود را بدرستی وارد کنید

نام دارنده حساب :(*)
لطفا نام دارنده حساب را بدرستی وارد کنید